Kibar Grubunda Sürdürülebilirlik

Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi

Kibar Topluluğu'nda kurumsal sürdürülebilirlik, bir yönetim paradigması olarak ele alınmaktadır. Sürdürülebilir yönetim anlayışı; ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleriyle bütünleştirilerek tüm uygulamalarda, faaliyetlerde ve karar mekanizmalarında dikkate alınmasını ve etkili yönetilmesini kapsamaktadır. Sürdürülebilirliğin kurumsal yönetime tam entegrasyonu, sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesini gerektirmektedir.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilke, amaç ve hedefleri ile Küresel Raporlama Girişimi standartları esas alınarak “Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi” hazırlanmıştır. 2025 Stratejisi, “Kibar Topluluğu Sürdürülebilirlik İlkeleri”yle tanımlanmış ve sürdürülebilirlik öncelikleriyle şekillenmiştir.

UN Global Compact’in 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı “169 Hedef”ine Kibar Topluluğu’nun sağladığı/ sağlayacağı katkının belirlenmesine yönelik analizler yapılmıştır. Yüksek katılımlı çalışmalarla tespit edilmiş olan sürdürülebilirlik öncelikleri kapsamında 36 hedef belirlenmiştir. Söz konusu “2025 Hedefleri”ne ilişkin performans göstergeleri tanımlanmış 2019, 2020 ve 2021 yılı gerçekleşmeleri kaydedilmiştir.

2021 yılında Assan Foods’un, Kibar Topluluğu şirket portföyünden çıkması nedeniyle “Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi” revize edilmiştir. Gıda sektörüne ve söz konusu şirkete yönelik 2019 ve 2020 Sürdürülebilirlik Raporlarında yer alan “Hedef Y2. Sürdürülebilir gıda üretim sistemleri oluşturmak. Üretimi artıran, ekosistemlerin korunmasına yardımcı olan ve toprak kalitesini artıran tarım uygulamalarını hayata geçirmek.”, “Hedef O2. Üretim ve tedarik zincirinde gıda kayıplarını azaltmak”, “Hedef O5. Geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan su miktarını %35 artırmak.” Ve “Hedef P1. Küçük ölçekli gıda üreticilerine iyi tarım uygulamalarına yönelik sistematik eğitimler vererek gelirlerinin artmasına katkı sağlamak.” hedefleri çıkartılmıştır.

Kibar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik alanında 2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı “36 Hedef” arasında; ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, kadın çalışan sayısını ve kadın üst düzey yönetici oranını artırmak, mesleki gelişim ve katılımı yükseltmek, tüm şirketlerde dijital dönüşümü tamamlamak, ürün ve hizmet kalitesini en yüksek standartlarda sürdürmek, temiz ve çevreye duyarlı teknolojileri ve süreçleri uygulamak, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkıyı yükseltmek, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı artırmak, küresel iş birlikleri geliştirmek, paydaşların sürdürülebilir kalkınma ilke ve amaçlarını benimsemelerini sağlamak ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmaları artırmak gibi somut hedefler bulunmaktadır.

“2025 Hedefleri”nin izlenmesi, başarıyla gerçekleştirilmesi ve sonuçların şeffaflıkla paylaşılması amacıyla “92 Performans Göstergesi” tanımlanmıştır. Grubun sürdürülebilirlik performansı, söz konusu göstergeler çerçevesinde her yıl kaydedilmekte olup 2021 yılına ait gerçekleşmeler aşağıda yer almaktadır.

2022 Yılı Hedefler


“2025 Hedefleri”ne ilişkin performans göstergeleri 2019 yılı gerçekleşmelerini görüntülemek için tıklayınız.

“2025 Hedefleri”ne ilişkin performans göstergeleri 2020 yılı gerçekleşmelerini görüntülemek için tıklayınız.

“2025 Hedefleri”ne ilişkin performans göstergeleri 2021 yılı gerçekleşmelerini görüntülemek için tıklayınız.

“2025 Hedefleri”ne ilişkin performans göstergeleri 2022 yılı gerçekleşmelerini görüntülemek için tıklayınız.