Kibar Grubunda Sürdürülebilirlik

Kibar Topluluğu'nda Sürdürülebilirlik

Kibar Holding’in sürdürülebilirlik yaklaşımının temeli, kurucusu ve onursal başkanı Asım Kibar’ın Kibar Topluluğu’nun esas değerleri olarak tanımladığı dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine dayanmaktadır. Köklü kurumsal yönetim geleneği, yenilikçi bakış açısı, iş etiği anlayışı, sosyal sorumluluk kültürü ve imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact, UNGC)’ne göre şekillenen sürdürülebilirlik anlayışı, Kibar Topluluğu’nun iş yapış kültürünü oluşturmaktadır. Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni benimseyen Kibar Topluluğu, çalışanlarına insan haklarının korunduğu, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verildiği, mesleki gelişimin desteklendiği, adil ve herkese eşit fırsatlar tanıyan bir iş hayatı sunmaktadır.

Kibar Topluluğu’nda insan hakları; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Küresel İlkeler Sözleşmesi ile ulusal ve uluslararası mevzuatla ilan edilmiş hükümler uyarınca güvence altına alınmaktadır. Her türlü ayrımcılığın, çocuk işçiliğinin, zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamalarının önüne geçilmektedir. Topluluk şirketleri; tedarikçi ve iş ortaklarından da benzer çalışma normlarını karşılamalarını beklemekte, bu alandaki uygulamalarını takip etmekte ve koşulların gerçekleşmesi için katkı sağlamaktadır.

Kibar Holding bünyesinde çevresel konuların yönetimi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sürdürülmektedir. Kibar Topluluğu şirketlerinin büyük çoğunluğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahiptir. Şirketlerin tamamında çevre yönetimi alanında uzmanlaşmış birimler bulunmakta, çalışanların çevresel farkındalığının artırılması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Kibar Topluluğu şirketleri operasyonlarının tamamında, iş dünyasındaki küresel ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilincini geliştirme temeline dayanan Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine ve Kibar Holding’in bu esaslar doğrultusunda belirlediği politika ve stratejilere uyum göstermekle yükümlüdür.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri İmzacısıyız!

Kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen, özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles -WEPs) platformudur. Bu platform, bizim de imzacısı olduğumuz UN Global Compact ve UN Women ortaklığında kurulmuştur.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik ilkelere iş dünyası liderlerinin açıkça taahhüt vermelerini istemektedir.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı’nın imzasıyla, 7 temel prensipten oluşan WEPs platformuna katıldık. Söz konusu prensipler;

Prensip 1

Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması,

Prensip 2

Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi,

Prensip 3

Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması,

Prensip 4

Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi,

Prensip 5

Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması,

Prensip 6

Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi,

Prensip 7

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması,

şeklindedir.

BİZ insan haklarını; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ulusal ve uluslararası mevzuatla ilan edilmiş hükümler uyarınca güvence altına alıyoruz. Cinsiyet eşitliği ve her türlü ayrımcılığın önüne geçiyoruz. Başta tedarikçi ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızdan benzer çalışma normlarını karşılamalarını bekliyor, bu alandaki uygulamalarını takip ediyor ve koşulların gerçekleşmesi için katkı sağlıyoruz.

Herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verildiği, mesleki gelişimin desteklendiği, adil ve herkese eşit fırsatlar tanıyan bir iş hayatı sunuyoruz.

Kadın çalışanların istihdamını destekleyen ve güçlendiren uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Grubumuz “2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi”nde “Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği”, 12 sürdürülebilirlik önceliğimiz arasında yer alıyor. Kadın çalışan sayısını ve üst düzey kadın yönetici sayısını artırmak, kadınların karar alma süreçlerine tam ve etkin katılımını sağlamak gibi hedeflerimizi (Hedef G7-G8-G9), 6 performans göstergesiyle izliyor ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanımız ve CEO’muz Sayın Haluk Kayabaşı, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ni de kapsayan Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi’nin gerçekleşmesi kapsamında Türkiye’deki “Sürdürülebilirlik Liderleri 50” listesinde yer alıyor.

Birleşmiş Milletler’in “Yoksulluğa son”, “Sağlıklı bireyler”, “Nitelikli eğitim”, “Cinsiyet eşitliği”, “Temiz su ve sıhhi koşullar”, “Erişilebilir Temiz Enerji”, “Saygın iş ve ekonomik büyüme”, “Endüstri, İnovasyon ve Altyapı”, “Eşitsizliklerin azaltılması”, “Sürdürülebilir şehirler ve toplumlar”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Etkisi”, “Suda Yaşam”, “Karada Yaşam”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kuruluşlar” ile “Hedefler için Ortaklıklar” Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamaya devam ediyoruz.